News, PSUBroadcast

ทำไมต้อง Bully (บูลลี่)?

ปัจจุบันคำว่า Bully (บูลลี่) เริ่มปรากฏตามสื่อต่าง ๆ มากขึ้น เนื่องจากสังคมเริ่มตื่นตัวกับเรื่องการกลั่นแกล้ง ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่มักเกิดขึ้นกับเด็กที่ถูกกลั่นแกล้งจากเพื่อนที่โรงเรียน จากที่ทำงาน ในสังคม หรือแม้กระทั่งในโลกออนไลน์ ฉะนั้นบูลลี่ไม่ใช่เรื่องเล็กอีกต่อไป และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นในสังคมไทย

News

ม.อ. ร่วม กสศ. และภาคี พัฒนาครู – โรงเรียน ยกระดับคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัย จัดการประชุมเรื่อง “ยกระดับคุณภาพโรงเรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : ภาคใต้” เดินหน้าพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง

News, PSUBroadcast

คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ผลงาน อุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติผลงาน ในผลงาน อุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในการประกาศสุดยอดนวัตกรรมของประเทศไทย ประจำปี 2563 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภทหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธี ผลงานดังกล่าวเป็นการนำยางพารามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพิ่มมูลค่ายางพารา และลดการนำเข้าสินค้าทางการแพทย์

News, PSUBroadcast

PSUBLaw : ความผิดเกี่ยวกับการทำให้เสียชื่อเสียง

การพูดนั้นสิ่งสำคัญ ต้องพูดแล้วไม่เดือดร้อนผู้อื่นหรือไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อน ต้องตระหนักอยู่เสมอก่อนพูด ว่าคำพูดที่พูดออกไปนั้นจะ “หมิ่นประมาท” หรือไม่? กรณี “หมิ่นประมาท” นอกจากจะมีความผิดทางอาญาแล้ว ผู้กระทำผิดยังต้องรับผิดทางแพ่งซึ่งต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายอีกกรณีหนึ่งพร้อม ๆ กัน โดยจะแยกพิจารณาให้เห็นความรับผิดเกี่ยวกับคดีหมิ่นประมาท

News, PSUBroadcast

ระวัง !! พิษจากไข่แมงดาทะเล อันตรายถึงชีวิต

จากข้อมูลทางวิชาการพบว่า สารพิษที่พบอยู่ในเนื้อและไข่ของแมงดาถ้วยคือสารเทโทรโดท็อกซิน (tetrodotoxin) และซาซิท็อกซิน (saxitoxin) ซึ่งเป็นสารชนิดเดียวกันกับที่พบในปลาปักเป้า เป็นสารที่ส่งผลต่อระบบควบคุมการหายใจถึงขั้นเสียชีวิต โดยพิษในแมงดาถ้วยเกิดจาก 2 สาเหตุหลักๆ คือ 1.แมงดากินแพลงก์ตอนที่มีพิษ หรือกินสัตว์ทะเลอื่นๆ ที่กินแพลงก์ตอนพิษเข้าไปทำให้สารพิษไปสะสมอยู่ในเนื้อและไข่ของแมงดา 2.เกิดจากแบคทีเรียในลำไส้ที่สร้างพิษขึ้นมาได้เอง หรือสาเหตุประกอบกันทั้งสอง และที่สำคัญสารพิษทั้ง 2 ชนิดนี้เป็นสารที่ทนต่อความร้อนได้ดี การปรุงอาหารด้วยความร้อนวิธีต่างๆ เช่น ต้ม ทอด หรืออบเป็นเวลานานมากกว่าชั่วโมงไม่สามารถทำลายสารพิษชนิดนี้ได้ ประชาชนจึงไม่ควรนำมาบริโภคอย่างเด็ดขาด

News

ในหลวง ร.9 กับปาล์มน้ำมันและพลังงานทดแทน

การพัฒนาและวิจัยน้ำมันปาล์มเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เริ่มดำเนินการหลังจากที่เสด็จทอดพระเนตรสวนปาล์มน้ำมันที่นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ อ. ควนกาหลง จ.สตูล เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2518 ทรงมีพระราชดำรัสสอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับปาล์มน้ำมัน ซึ่งในขณะนั้นพืชชนิดนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายมากนักพร้อมทั้งชมการสาธิตการหีบน้ำมันปาล์มแบบไฮโดรลิคส์โดยละเอียด

News

วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน ม.สงขลานครินทร์ ไอเดียกรีนต่อยอดยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก

วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่อยอดยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก เป็นวัสดุจักสานต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋า ตะกร้า เสื่อ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อพัฒนายางธรรมชาติให้มีคุณสมบัติพิเศษด้วยวิธีต่างๆ มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนช่วยในการลดขยะพลาสติกสามารถนำขยะพลาสติกกลับมา Repair หรือการรู้จักซ่อมแซมฟื้นฟูสิ่งของเครื่องใช้ที่สึกหรอ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้

News

ม.อ. ร่วมกับ SUN Thailand จัดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนที่ภูเก็ต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) จะจัดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 3/2563 ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2563 ที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน ทั้งการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติต่าง ๆ โดยมีตัวแทนจาก 34 สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศไทยมาร่วมงาน

News

ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ ม.อ. ร่วมกับ SCCCRN จัดเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563”

ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ สำนักวิจัยและพัฒนา ม.สงขลานครินทร์ ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายเมืองฯ ภาคใต้ SCCCRN จัดเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563” ครบรอบ 10 ปี น้ำท่วมหาดใหญ่ การ์ดอย่าตก เพื่อเตรียมความพร้อมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอย่างเป็นระบบ และกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน

News, PSUBroadcast

อย่าเลียนแบบ !! Benadryl challenge อาจเกิดอาการข้างเคียงอันตรายถึงแก่ชีวิต

จากกระแสในสื่อออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น TIKTOK ที่มีการทำ Benadryl challenge โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวหลายคนจากหลายประเทศ ผู้เชี่ยวชาญจากคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ได้เตือนถึงอันตรายจากการใช้ยาเบนาดริลเอง โดยที่แพทย์หรือเภสัชกรไม่ได้จัดให้ เพราะหากรับประทานเกินขนาด อาจเกิดอาการข้างเคียงอันตรายถึงแก่ชีวิตได้